Zandstraal24 maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Omdat u gebruik maakt van onze diensten, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Lees hier meer over cookies en onze privacy policy.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
Zoeken
Winkelmandje

Algemene voorwaarden Zandstraal 24

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Zandstraal24: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zandstraal24, gevestigd in Lelystad, is een handelsnaam van STEELCON surface tools BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 31035329, met het emailadres info@zandstraal24.nl en met het BTW nummer: NL 009698425B01;
b. Klant: iedere natuurlijke persoon met wie Zandstraal24 een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Zandstraal24.
d. Product: ieder op grond van de overeenkomst door Zandstraal24 te leveren of geleverd goed;
e. Website: www.zandstraal24.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zandstraal24 en de klant zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Op de website en in mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typfouten worden voorbehouden.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Zandstraal24 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het aanbod van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen
5.1 Alle genoemde prijzen in de webwinkel van Zandstraal24 zijn exclusief 21% BTW.
5.2 Bij publicatie van een onjuiste prijs (computerstoring, menselijke- of technische fout), die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, zal de bestelling door Zandstraal24 worden geannuleerd, zelfs als deze al in een eerder stadium bevestigd en betaald is.
5.3 In geval van 5.2 kan de klant geen aanspraak maken op het artikel voor de onjuiste prijs, dan wel een tegoed van de onjuiste prijs. De klant ontvangt het betaalde bedrag retour of kan voor het betaalde bedrag een ander product uitzoeken.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.5 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen
6.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door Zandstraal24 besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.2 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Zandstraal24 een nieuw adres heeft opgegeven.
6.3 De door Zandstraal24 opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
6.4 Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 7 dagen na de bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna.
6.5 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
6.6 Indien de klant meerdere producten besteld, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
6.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
a. middels iDeal
b. contant bij afhalen (op afspraak)
c. vooraf per overboeking op rekening (IBAN) NL15INGB0000068814 t.n.v. STEELCON BV)
7.2 Indien de betaling vooraf geschiedt, worden de bestelde goederen geleverd zodra de betaling is bijgeschreven op ons rekeningnummer.

Artikel 8 Ontbinding
8.1 De klant heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Zandstraal24 zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
8.3 Indien de klant nadat hij van Zandstraal24 een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Zandstraal24 de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Voorts is Zandstraal24 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dan ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring
9.1 Zandstraal24 raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.
9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij:
Zandstraal24 (handelsnaam van STEELCON BV)
Apolloweg 2C
8239 DA Lelystad
e-mail: info@zandstraal24.nl

9.3 Klachten worden door Zandstraal24 binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
9.4 Door Zandstraal24 als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Zandstraal24.

Artikel 10 Retourneren
10.1 Het artikel dient onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug gestuurd te worden met een kopie van uw bestelbon. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de klant. Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 7 dagen de tijd om het artikel te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt deze definitief. Inspecteer de ontvangen artikelen goed op eventuele fouten, zodat dit tijdig gemeld kan worden en Zandstraal24 de klant tegemoet kan komen. Zodra het artikel uit de verpakking is of gebruikt is, kan Zandstraal24 dit niet meer terugnemen.
10.2 Bij het retourneren van artikelen zal het retour te ontvangen bedrag (exclusief de verzendkosten) worden gecrediteerd. Bij klachten of beschadiging tijdens transport, dient de klant eerst telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Zandstraal24.
10.3 Ongefrankeerde of te weinig gefrankeerde pakketten worden door Zandstraal24 niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.


LET OP: retourzending is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.
10.4 Indien de klant bij de bestelling een kortingscode gebruikt heeft die geldig is vanaf een minimaal orderbedrag (bv een kortingsbon van 10 euro die geldig is bij minimale besteding van 29 euro), dient de klant er rekening mee te houden dat als het nieuwe totaalbedrag onder de 29 euro komt door een gedeelte van de bestelling te retourneren de kortingsbon niet meer geldig is en er dus ook geen restitutie zal plaatsvinden.

Artikel 11 Overmacht
In geval van overmacht is Zandstraal24 niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Zandstraal24 als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Garantiebepaling
12.1 Zandstraal24 staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de producten die verkocht worden op www.Zandstraal24.nl. Mocht een product niet aan de verwachtingen voldoen, bijvoorbeeld door een snelle slijtage, dan dient de klant contact op te nemen met onze klantenservice via info@zandstraal24.nl of telefoonnummer 088-118 65 00.
12.2 De garantietermijn bedraagt 30 dagen. Na 30 dagen is deze termijn vervallen. Deze garantie geldt alleen op artikelen die op een normale wijze zijn behandeld.

Artikel 13 Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Zandstraal24  gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zandstraal24 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zandstraal24 niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Eigendomsrechten
14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Zandstraal24 geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Zandstraal24, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 15 Beveiliging en internet
15.1 Zandstraal24 zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Zandstraal24 kan ter zake geen garantie geven.
15.2 Zandstraal24 respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die haar verschaft worden vertrouwelijk wordt behandeld.
15.3 Zandstraal24 gebruikt de gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
15.4 Als er een bestelling wordt geplaatst heeft Zandstraal24 van de klant de naam, emailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om de bestelling uit te voeren en te bezorgen.
15.5 Bij het plaatsen van een bestelling op Zandstraal24 wordt de klant automatisch lid van de nieuwsbrief om de klant te informeren over de ontwikkelingen van de website, de laatste acties en nieuwe aanbiedingen. Als de klant dit niet (langer) op prijs stelt, kan de klant zich uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
Zandstraal24 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan materiaal of objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaardt.
17.2 Op elke overeenkomst tussen Zandstraal24 en de klant is Nederlands recht van toepassing.